Licytacje 2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec tel. 177000280

Sygnatura: Km 312/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2020 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja wydzielonych części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ,Trzciana, Czermin 39-304 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest wydzielona część z nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr TB1M/000*****/2 składająca się z działek nr 389/2 (o pow.0,21 ha: RIVB -0,19ha, Br-PsIV-0,02ha), 390 (o pow. 0,55ha: RIVb- 0,55ha), 388 (o pow. 0,26 ha: PsIV- 0,25ha, Br-PsIV -0,01ha), 391/1(o pow. 1,11ha: RV-0,18ha, RIVb- 0,47ha, RIVa- 0,29ha, RIIIb- 0,17ha), 391/2 (o pow. 1,29ha: RV-0,18ha, RIVb- 0,58ha, RIVa- 0,30ha, RIIIb 0,23ha), 792 (o pow. 0,05ha: PsIV -0,05ha) położonych w miejscowości Trzcizna, gmina Czermin. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Użytkowane rolniczo, niezabudowane. Suma oszacowania działki nr 389/2 wynosi 15.920,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 7960,00zł. Suma oszacowania działki nr 390 wynosi 16.330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 8165,00zł. Suma oszacowania działki nr 388 wynosi 5.950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 2975,00zł. Suma oszacowania działki nr 391/1 wynosi 27.310,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 13655,00zł. Suma oszacowania działki nr 391/2 wynosi 31.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 15865,00zł Suma oszacowania działki nr 792 wynosi 860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 430,00zł

Suma oszacowania wynosi 98 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 49 050,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,  ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280

Sygnatura: Km 128/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ,Błonie, Przecław 39-320 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek nr 54/1 o pow. 0,0918 ha, 54/2 o pow. 0,2241 ha, 54/3 o pow. 0,2380 ha. Działka 54/1- zadrzewiona sosną w wieku 15-18 lat sklasyfikowana jako Ls klasy V. Działka 54/2- zadrzewiona sosną w wieku 15-18 lat sklasyfikowane jako Lzr-RV klasy V. Działka 54/3- zakrzaczona, sklasyfikowana jako rola R klasy V.

Suma oszacowania wynosi 10 202,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 651,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 020,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 265/20

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2020 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Samochód osobowy MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI r.prod.2009,nr rej. RMI57767, sedan150 000,00 zł37 500,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 90/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2020 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Samochód ciężarowy RENAULT TRAFIC r.prod 2005 RMI61408, biały110 000,00 zł7 500,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,

ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280

Sygnatura: Km 312/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2020 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ,Trzciana, Czermin 39-304 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/6.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 2490/12 o pow. 0,05ha sklasyfikowana jako LsIV porośnięta lasem położona w miejscowości Trzciana, gmina Czermin. Nieruchomość niezabudowana. Brak dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 577,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,

ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280

Sygnatura: Km 312/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2020 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja wydzielonych części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : Trzciana, Czermin 39-304 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest wydzielona część z nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr TB1M/000*****/2 składająca się z działek nr 389/2 (o pow.0,21 ha: RIVB -0,19ha, Br-PsIV-0,02ha), 390 (o pow. 0,55ha: RIVb- 0,55ha), 388 (o pow. 0,26 ha: PsIV- 0,25ha, Br-PsIV -0,01ha), 391/1(o pow. 1,11ha: RV-0,18ha, RIVb- 0,47ha, RIVa- 0,29ha, RIIIb- 0,17ha), 391/2 (o pow. 1,29ha: RV-0,18ha, RIVb- 0,58ha, RIVa- 0,30ha, RIIIb 0,23ha), 792 (o pow. 0,05ha: PsIV -0,05ha) położonych w miejscowości Trzcizna, gmina Czermin. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Działki użytkowane rolniczo, niezabudowane.

Suma oszacowania działki nr 389/2 wynosi 15.920,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.940,00zł.

Suma oszacowania działki nr 390 wynosi 16.330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.247,50zł.

Suma oszacowania działki nr 388 wynosi 5.950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.462,50zł.

Suma oszacowania działki nr 391/1 wynosi 27.310,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20.482,50zł.

Suma oszacowania działki nr 391/2 wynosi 31.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23.797,50,00zł

Suma oszacowania działki nr 792 wynosi 860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645,00zł

Suma oszacowania wynosi 98 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 575,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

<licytacje