Informacje dla wierzyciela

Zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach
o
roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
w tym europejskich nakazów
zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków
przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.)
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące
czynności:
1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności
zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w kancelarii komorniczej lub wysłać na adres kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione.

Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku o wszczęcie
egzekucji lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego,
umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku złożenia
wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy.

Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może w oparciu o art. 801 2 k.p.c. może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Zlecając poszukiwanie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Mielcu poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 2 kodeksu postępowania cywilnego“.

Stosowne wnioski znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Wnioski”.

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

-– Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

<strona startowa