Informacje dla wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w kancelarii komorniczej lub wysłać na adres kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione.

Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku o wszczęcie
egzekucji lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego,
umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku złożenia
wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy.

Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może w oparciu o art. 801 2 k.p.c. może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Zlecając poszukiwanie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Mielcu poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 2 kodeksu postępowania cywilnego“.

Stosowne wnioski znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Wnioski”.