Licytacje 2021

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki
Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec
tel. 177000280 
Sygnatura: Km 15/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2021 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ul. Pisarka 12,Mielec 39-300 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00036859/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o pow.całkowitej:0,1702ha zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym dwukondygnacyjnym, murowanym o pow.użytkowej:599,15m2.
Suma oszacowania wynosi 1 960 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 470 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Komornik Sądowy
Tomasz Gruszecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
Tomasz Gruszecki Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,
ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec
tel. 177000280
Sygnatura: Km 404/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja wydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ul. Sienkiewicza 128,Mielec 39-300 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00019213/7.
Opis nieruchomości:
Wydzielona część z nieruchomości objętej KW TB1M/00019213/7 w postaci działki nr. 700/1 o pow. 1177m2 zabudowana jest częściowo stalową wiatą o pow. 185,00m2. Rok oddania budynku do użytku – 1986. Działka częściowo ogrodzona. Dojazd od ul. Sienkiewicza.
Suma oszacowania wynosi 491 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368 684,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 157,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Gruszecki

<licytacje