Licytacje 2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 / fax.

Sygnatura: GKm 12/23

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki, Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2023 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAWYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1Samochód osobowy SKODA ROOMSTER 1.9 TDI nr rej. RMI81673, VIN TMBMG65J185047196 rok produkcji 2007113 000,00 zł10569,11 zł netto + 23% VAT9 750,00 zł*600,00 zł

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§ 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Pouczenie:
Art. 867 1 kpc § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Tomasz Gruszecki Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 / fax.

Sygnatura: Km 314/22

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki, Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAWYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1Samochód osobowy VOLVO S60, nr. rej. RMI03855, r.prod 200419 000,00 zł6 750,00 zł500,00 zł

cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§ 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Pouczenie:
Art. 867 1 kpc § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 10/23

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

(Licytacja odwołana)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki, Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Chorzelów **, 39-331 Chorzelów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAWYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1MERCEDES-BENZ A 180 CDI, RMI03856, r.prod. 2007113 000,00 zł (10569,11 zł netto + 23% VAT)9 750,00 zł*500,00 zł
2Samochód ciężarowy Mercedes-Benz Vito 115CDI RMI86ME r.prod. 2005124 000,00 zł (19512,20 zł netto + 23% VAT)18 000,00 zł*900,00 zł
3MERCEDES-BENZ C 220 CDI RMI24379 r.prod. 2007124 000,00 zł (19512,20 zł netto + 23% VAT)18 000,00 zł*900,00 zł

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VAT

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: Chorzelów **, 39-331 Chorzelów.

W dniu 27.09.2023 w godzinach od 09:50 do 10:00

Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§ 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Pouczenie:
Art. 867 1 kpc

§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 18/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : Podborze , 39-310 Radomyśl Wielki , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki nr 2776 o pow. 1,20ha Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych. Posiada kształt regularny. Na części działki znajdują się zakrzaczenia. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Sklasyfikowana jest jako rola klasy IVa – 0,72 ha i rola klasy IVb – 0,48 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 122,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 591,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 412,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 / fax.

Sygnatura: Km 383/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika ul. Pułaskiego 1, Mielec,  39-300 Mielec odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej :  , 39-315 Dąbrówka Wisłocka , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/3.
Opis nieruchomości:
Udział podlegający sprzedaży wynosi 13/112 niewydzielonej części nieruchomości. Nieruchomość składa się z działek: dz. 109 o pow. 3,3900 ha- (LSV-2,18ha, LsVI-0,76ha, Lzr-RIVb 0,21ha, Lzr-RV 0,19 ha, PsV 0,05ha) dz. 115 o pow. 0,0300ha- (Ls V 0,03ha) dz. 192 o pow. 1,59ha (Lzr-RV 0,24ha, Lzr-RVI 0,27ha, RIVb 0,68ha, RV 0,40ha) dz. 200 o pow 1,96ha (RV 0,14ha, ŁV 0,39ha, PSV 0,07ha, W-łV 0,02ha, Lzr-RVI 0,28ha, Lzr-RIVb 0,29ha, Lzr-RV 0,77ha) dz 332/3 o pow.0,0045ha (Wp 0,0045ha) dz. 332/4 o pow. 0,02ha (PsV – 0,02ha) łącznie 6,9945 ha Nieruchomość położona w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze i leśne. Działki porośnięte jest dziko rozsnącymi trawami, chwastami i krzewami i lasami. Niezabudowana, nieogrodzona oraz nie uprawiana. Dojazd do działki 332/4 drogą asfaltową,. Dojazd do działki 109, 192 drogą gminą. Dojazd do działki 115 drogą gminną leśną nieutwardzoną. Brak dojazdu do działki nr332/3

Suma oszacowania wynosi 37 308,84 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 981,63 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 730,88 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty)

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 20/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2023 o godz. 09:00 pod adresem: UL. ***, 39-300 Mielec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Szafa stalowa dwudrzwiowa szara z nadrukiem „Domator24com”1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT250,00 zł*
2Miernik siłomierza Spais – UCT 5887611 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT750,00 zł*
3Młotek do nitów industrial CP447515 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT2 500,00 zł*
4Laptop Toshiba Satelite win. XP intelpentum harman kandor z torbą1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT100,00 zł*
5Prędkościomierz UMA 20-160 KNOTOS T16-311-161M00511 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT750,00 zł*
6Regulator prądu, czarny1100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
7Szafa metalowa Praktik dwudrzwiowa szara1550,00 zł447,15 zł netto + 23% VAT275,00 zł*
8Biurko wymiary ok- dł 170x sz67 x wys75cm11100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
9Regał drewniany wymiary ok -wys 195 x sz 39 x 60cm7100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT50,00 zł*
10Sztuczny horyznont GH-1121200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT100,00 zł*
11Falownik Siemens micromaster 4401700,00 zł569,11 zł netto + 23% VAT350,00 zł*
12Sztuczny horyznt GH-112 uszkodzony150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT25,00 zł*
13Barma do ogrodzenia z siatki wys2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,38m11 700,00 zł1382,11 zł netto + 23% VAT850,00 zł*
14Silnik ok 4KW, 3fazy, Siemens FLAI Bg 112, stołem metalowym o wym 90x51x101cm13 000,00 zł2439,02 zł netto + 23% VAT1 500,00 zł*

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu,

ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: Km 524/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 867 w zw. z 1013(6) kpc   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja wydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej : ,Wadowice Dolne, Wadowice Górne 39-308 , dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/000*****/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest wydzielona część z nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr TB1M/000*****/2 składająca się z działek: dz. 722/2 o pow. 0,83ha- (ŁIV – 0,12ha, RIVb – 0,67ha, RV – 0,04ha) dz. 731/3 o pow. 0,20ha (PsV- 0,02 ha, RV 0,18 ha) dz. 806 o pow 1,33ha (ŁIV- 0,11ha, PsIV- 0,04 ha, PsV- 0,18 ha, RIVb -0,63 ha, RV- 0,37 ha) dz 837 o pow.0,27ha (RIVb -0,04ha, RV 0,23 ha) dz. 731/2 o pow.0,13 ha (RV-0,10, ŁIV- 0,02ha, PsV- 0,01) położonych w miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Działki użytkowane rolniczo oprócz dz. 731/2, która jest nieużytkowana. Działki niezabudowane. Suma oszacowania działki nr 722/22 wynosi 25.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19275,00zł. Suma oszacowania działki nr 731/3 wynosi 5.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4125,00zł. Suma oszacowania działki nr 806 wynosi 41.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30900,00zł. Suma oszacowania działki nr 837 wynosi 8000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6000,00zł. Suma oszacowania działki nr 731/2 wynosi 3200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2400,00zł
Łączna suma oszacowania wynosi 83 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 700,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA. 72 24900005 0000 4600 9711 2135.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki

Kancelaria Komornicza nr III w Mielcu, ul. Pułaskiego 1, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 177000280 

Sygnatura: GKm 20/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2023 o godz. 09:00 pod adresem: UL. ***, 39-300 Mielec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Szafa stalowa dwudrzwiowa szara z nadrukiem „Domator24com”1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
2Laptop Lenovo windows 7 pro intelcore i5 2537/29-z1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
3Laptop Toshiba Satelite pro A-120 win Vista intel centrino duo1150,00 zł121,95 zł netto + 23% VAT112,50 zł*
4Miernik siłomierza Spais – UCT 5887611 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT1 125,00 zł*
5Młotek do nitów industrial CP447515 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT3 750,00 zł*
6Wiertarka pneumatyczna mała150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
7Laptop Toshiba Satelite win. XP intelpentum harman kandor z torbą1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
8Gaźnik do silnika Rotax1500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
9Miernik małych rezystencji miliomierz CEM DT-53021500,00 zł406,50 zł netto + 23% VAT375,00 zł*
10Prędkościomierz UMA 20-160 KNOTOS T16-311-161M00511 500,00 zł1219,51 zł netto + 23% VAT1 125,00 zł*
11Piasta śmigła Aero AT3 anodowana1300,00 zł243,90 zł netto + 23% VAT225,00 zł*
12Sheet holder(mocowacz pokrycia lotniczego) stalowe 3 worki w sumie ok 1300 szt19 000,00 zł7317,07 zł netto + 23% VAT6 750,00 zł*
13Sheet holder(mocowacz pokrycia lotniczego) częściowo miedziane, ok 800 szt, 2worki15 000,00 zł4065,04 zł netto + 23% VAT3 750,00 zł*
14Regulator prądu, czarny1100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
15Szafa metalowa Praktik dwudrzwiowa szara1550,00 zł447,15 zł netto + 23% VAT412,50 zł*
16Szafa metalowa szara z napisem OP dwudrzwiowa1600,00 zł487,80 zł netto + 23% VAT450,00 zł*
17Biurko wymiary ok- dł 170x sz67 x wys75cm11100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
18Regał drewniany wymiary ok -wys 195 x sz 39 x 60cm7100,00 zł81,30 zł netto + 23% VAT75,00 zł*
19Szafa z drzwiami przesywanymi szer. 1,20, wys 147, z nr 43 MDF150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
20Sztuczny horyznont GH-1121200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*
21Falownik Siemens micromaster 4401700,00 zł569,11 zł netto + 23% VAT525,00 zł*
22Sztuczny horyznt GH-112 uszkodzony150,00 zł40,65 zł netto + 23% VAT37,50 zł*
23Przyrząd pomiarowy Yalo żółty1400,00 zł325,20 zł netto + 23% VAT300,00 zł*
24Wyważarka RK System Vibro DAQ14 000,00 zł3252,03 zł netto + 23% VAT3 000,00 zł*
25Ogrodzenie z siatki wys 2,5m, dł 30,20m, ze słupami 6x6cm oraz 10x10cm12 300,00 zł1869,92 zł netto + 23% VAT1 725,00 zł*
26Barma do ogrodzenia z siatki wys2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,38m11 700,00 zł1382,11 zł netto + 23% VAT1 275,00 zł*
27Brama do ogrodzenia z siatki, 2,5m ze słupami 10x10cm, dwa skrzydła 2,90m12 000,00 zł1626,02 zł netto + 23% VAT1 500,00 zł*
28Silnik ok 4KW, 3fazy, Siemens FLAI Bg 112, stołem metalowym o wym 90x51x101cm13 000,00 zł2439,02 zł netto + 23% VAT2 250,00 zł*
29Stół dębowy 2,00×1,00x wys 0,82m1200,00 zł162,60 zł netto + 23% VAT150,00 zł*

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie kancelarii albo uiścić na konto komornika: 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135 Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Tomasz Gruszecki